Înscrierea membrilor

Membrii casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi, pensionari sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, cu vârsta minimă de 18 ani.

Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.

Şomerii nu pot deveni membri ai C.A.R., în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

Calitatea de membru se obţine după înscrierea în casa de ajutor reciproc, şi constituirea fondului social minim stabilit de adunarea generală (conferinţă), care este de 50 lei.

Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.

Fiecare membru al casei de ajutor reciproc are acces la datele personale menţionate în registrul membrilor.

Încetarea calităţii de membru / Retragerea, excluderea membrilor

Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă, după achitarea împrumutului sau a altor datorii ce le are față de casă în calitate de titular sau de girant, după caz. Cererea se analizează de consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii. Restituirea fondului social se poate efectua într-un termen de 1-3 luni, conform hotărârii adunării generale (conferinței) și în funcție de posibilitățile financiare ale casei.

Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:

 • producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
 • nerespectarea hotărârilor adunării generale (conferinţei);
 • nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
 • nedepunerea contribuţiei la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de adunarea generală (conferinţă) sau consiliul director.

Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de consiliul director.

Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 • să participe la adunările generale (conferinţele) casei de ajutor reciproc;
 • să depună contribuţii la fondul social propriu şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director;
 • să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;
 • să primească beneficiul anual la fondul social propriu;
 • să solicite, dacă se află în situaţie temporară de şomaj sau alte situaţii deosebite, aprobarea consiliului director pentru reeşalonarea ratelor cu respectarea termenelor prevăzute de statut; în aceste situaţii îşi menţin calitatea de membri;
 • să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc;
 • să primească, la solicitare, un extras cu situaţia financiară proprie;
 • să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
 • să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la o uniune teritorială județeană, cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R.

Membrii au următoarele obligaţii:

 • la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., şi să constituie fondul social minim;
 • să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de funcţionare şi hotărârile adunării generale (conferinţei);
 • să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor adunării generale (conferinţei);
 • să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • să depună la fondul social iniţial o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală (conferinţă);
 • să achite ratele la împrumut și dobânda aferentă în condiţiile stabilite prin contractul de împrumut;
 • să informeze casa de ajutor reciproc asupra oricărei modificări privind datele personale.

Înscriere membri, acte necesare: